Hervorming Box 3 aangekondigd

 • Berichtcategorie:Belastingen

Een blog op een ongebruikelijke dag en tijd. Maar er is dan ook Groot Nieuws!

Het hing al een hele tijd in de lucht, maar op (minder) Goede Vrijdag waren ze daar dan toch. De door het kabinet aangekondigde brieven over Box 3, de huidige vermogensrendementsheffing. In de brieven wordt uitgebreid beschreven hoe het kabinet om wil gaan met de effecten van de uitspraak van de Hoge Raad, die eerder oordeelde dat het diefstal is om te belasten op basis van een forfaitair rendement dat niets met het werkelijke rendement te maken heeft. En ook wordt er uitgebreid ingegaan op een nieuw stelsel voor Box 3, dat al vanaf 2025 in zou moeten gaan.

Het bericht van het ministerie van Financiën vind je hier. Hier en hier vind je de Kamerbrieven. In de brieven wordt ingegaan op drie dingen:

 1. Er moet compensatie komen voor de tienduizenden mensen die bezwaar gemaakt hebben, waarschijnlijk zelfs voor iedereen die de afgelopen jaren teveel belasting betaald heeft in Box 3.
 2. Er moet een nieuwe Box 3 komen, die juridisch wel door de beugel kan.
 3. Er moeten tijdelijke maatregelen komen om de periode tot de nieuwe Box 3 te overbruggen, want er wordt geen belasting meer geheven op basis van de ‘oude’ Box 3.

Compensatie

De Belastingdienst begint al op 1 juli met het compenseren, lees ik. Of alleen de bezwaarmakers geld terugkrijgen, of elke Box 3 betaler met vooral spaargeld, dat is nog onderwerp van gesprek met de Tweede Kamer. Het maakt nogal wat uit voor de kosten.

Het kabinet stelt hierbij voor om uit te gaan van de werkelijke vermogensmix, met een nieuwe forfaitaire berekening. Hier zijn twee varianten voor uitgewerkt. Men kan voor het verleden geen belasting op basis van werkelijk rendement berekenen, want de Belastingdienst heeft hier geen gegevens van. Logisch. De Hoge Raad heeft gezegd dat het gebruik van forfaits op zichzelf wel is toegestaan in een belastingstelsel, mits ze aansluiten bij de werkelijkheid. Er gaat met de Tweede Kamer gesproken worden over een ‘spaarvariant’, waarbij alleen een nieuw forfaitair rendement berekend wordt over spaartegoeden en de compensatie daarop wordt gebaseerd. En over een variant voor alle vermogenscategorieën. Bij deze laatste variant worden voor alle rubrieken uit de belastingaangifte (spaargeld, onroerende zaken, aandelen en obligaties, contant geld en vorderingen etc.) de forfaits aangepast aan de gemiddelde rendementen voor deze vermogenscategorieën in het betreffende belastingjaar, zodat het forfaitaire rendement (gemiddeld) zo goed mogelijk aansluit bij het werkelijke rendement in de betreffende jaren. Ik ben benieuwd naar de discussie in de Tweede Kamer en Eerste Kamer, want hier zal men vast en zeker hartstochtelijk over van mening verschillen.

Geldnerd zelf heeft al heel lang het grootste deel van zijn vermogen in beleggingen zitten, en de rest in de eigen woning. Ik zal dus sowieso niet in aanmerking komen voor compensatie. Maar ik heb de afgelopen jaren dan ook veel meer rendement gemaakt dan wat er belast werd in Box 3….

Spoedwet

Het plan is om (al) in 2025 een nieuwe Box 3 gebaseerd op werkelijk rendement in te voeren. Het kabinet komt dus ook met een spoedwet om de tussenliggende jaren te overbruggen. Ze stellen voor om die te gaan baseren op dezelfde variant die gekozen gaat worden voor de compensatie. Even een paar jaar helemaal geen belasting op vermogen en/of rendement is geen optie, dat kost ‘de schatkist’ veel te veel geld. En daar heeft het kabinet nou juist een tekort aan.

Wat kost dat allemaal?

Dit kost natuurlijk allemaal geld. Veel geld, afhankelijk van de opties waar de Tweede Kamer en het kabinet uiteindelijk op uit komen. De brieven zeggen ook iets over waar dat geld vandaan moet komen. Het uitgangspunt hierbij is dat het in principe binnen de huidige kabinetsperiode gedekt wordt. Die loopt tot 2025. En daarbij wordt eerst en vooral ook gekeken naar het ‘domein vermogen’. Dat betekent in gewoon Nederlands zeer waarschijnlijk een verhoging van het belastingtarief in Box 3 en waarschijnlijk ook in Box 2 (het ‘aanmerkelijk belang’, waar de meeste ondernemers in zitten). Dit zal één van de voornaamste gesprekspunten zijn in de lopende gesprekken over de Voorjaarsnota, het financieel kader voor de begroting van volgend jaar. Uiterlijk 1 juni 2022 zal het kabinet de voorstellen hiervoor naar de Tweede Kamer sturen.

Hervorming per 2025

En dan komt er dus per 2025 een nieuwe Box 3 gebaseerd op werkelijk rendement. Dat is tenminste de bedoeling. Dat wordt nog hard werken voor mijn collega’s bij de Belastingdienst, naast alle andere dingen die ze ook nog op hun bordje hebben liggen. Het is sneller dan ik verwacht had.

Het kabinet stelt een vermogensaanwasbelasting voor. Daarbij wordt jaarlijks belasting geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht) uit het vermogen, en ook over de ongerealiseerde waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of koersverlies over aandelen, waardestijging of waardedaling van onroerend goed).

Het alternatief zou zijn een vermogenswinstbelasting waarbij ook jaarlijks belasting geheven wordt over de reguliere inkomsten, maar waarbij de waardeontwikkeling belast wordt op het moment van verkoop. Maar dan moet je langdurig de gegevens bewaren over de aankoop (van bijvoorbeeld aandelen), en de belastingheffing kan heel ver opschuiven in de tijd. Maar wij moeten in het huidige voorstel voor de belastingaangifte dan wel jaarlijks de waarde bepalen en de stortingen en onttrekkingen bijhouden. Voor mij geen probleem, maar iedere Nederlander krijgt hiermee een administratieplicht opgelegd. Dat is wel iets waar ik voorstander van ben, je eigen administratie bijhouden doet wonderen voor je financiën. Maar niet iedereen vindt dat leuk.

Het kabinet wil de nieuwe Box 3 laten gelden voor alle vermogensbestanddelen die in het huidige box 3 stelsel vallen. De vermogensbestanddelen die het meeste voorkomen zijn bank- en spaarproducten, beleggingen en onroerende zaken (vastgoed). Het saldo van het totale vermogen van belastingplichtigen in box 3 was in 2019 ongeveer € 470 miljard, lees ik in de kamerbrief.

Voor bank- en spaarproducten zullen de werkelijke rente-inkomsten worden belast. Beleggingen in financiële instrumenten (aandelen, obligaties, en dergelijke) hebben rendement uit reguliere inkomsten zoals ontvangen dividend, en uit waardeontwikkeling van het instrument, zoals koerswinst of koersverlies. Bij onroerende zaken wil men aanvankelijk uitgaan van een forfaitaire belasting (op basis van een fictief rendement). Maar zo snel als mogelijk zal ook hier de overstap worden gemaakt naar werkelijk rendement.

De eigen woning gaat voorlopig niet in Box 3 vallen, lees ik. Maar alle andere woningen wel, net als bedrijfspanden en grond. Het rendement bestaat uit de jaarlijkse waardemutatie van de onroerende zaken (zeg maar de verandering van de WOZ waarde), en de reguliere inkomsten, zoals huur en pacht. De overheid heeft hier nog te weinig gegevens over. En ook zit je klem met het WOZ-stelsel, die de waarde altijd met een peildatum van een jaar eerder vaststelt. Dat is te laat voor de belastingaangifte. Ik heb dit jaar de waarde per peildatum 1 januari 2021 ontvangen. Voor de nieuwe Box 3 aangifte zou ik ook de waarde per peildatum 31 december 2021 / 1 januari 2022 nodig hebben, maar die krijg ik volgend jaar pas. Je kunt de waardemutatie dus niet goed vaststellen. De inkomsten zoals huur en pacht gaat in het nieuwe stelsel wel naar het werkelijke rendement belast worden.

Dit gaat alles bij elkaar een behoorlijke impact hebben op het verhuren van panden. Iets wat veel FIRE-collega’s doen als onderdeel van hun plannen voor financiële onafhankelijkheid. Want in het coalitie-akkoord staan nog veel meer maatregelen die verhuur minder aantrekkelijk maken, zoals de verhoging van de overdrachtsbelasting, het invoeren van huurprijsbescherming, de afschaffing van de leegwaarderatio, en een bovengrens op de WOZ-waarde. En ook schulden zullen anders belast worden, in het voorstel kunnen schulden en bezittingen niet meer worden gesaldeerd. De verschuldigde rente op vorderingen en schulden hoort in het nieuwe stelsel tot het inkomen. De verschuldigde rente is als positief inkomen belast bij de schuldeiser en als negatief inkomen aftrekbaar bij de schuldenaar.

Er wordt nog gestudeerd op de definitie van het werkelijke rendement voor ‘overige vermogensbestanddelen’. Dat zijn bijvoorbeeld verzekeringsproducten zoals kapitaal- en lijfrenteverzekeringen en rechten op periodieke uitkeringen, en zaken als als contant geld, cryptovaluta, participaties in ondernemingen (die niet in Box 1 vallen) en uitgeleend durfkapitaal.

De voorstellen vind ik best wel eerlijk. Zo stelt het kabinet voor om ook de kosten die met deze werkelijke inkomsten samenhangen in het nieuwe stelsel aftrekbaar te maken. Bijvoorbeeld de kosten die de bank in rekening brengt voor het aanhouden van een (spaar)rekening, of de transactiekosten en servicefee voor beleggingen.

Het heffingvrij vermogen wordt in de voorstellen afgeschaft. Dat is logisch, want de verschillende vermogensbestanddelen in Box 3 zullen waarschijnlijk allemaal een verschillend werkelijk rendement hebben. In de plaats daarvan komt een heffingvrij inkomen per fiscaal partner. Je betaalt dus uiteindelijk belasting over het totale inkomen uit box 3 voor zover dit het heffingvrije inkomen overschrijdt.

Over de hoogte van het heffingvrij inkomen en de tarieven moet nog besloten worden. Dat kan ook nog een ‘vlaktaks’ of een progressief belastingtarief worden. Dat lezen we pas in het Belastingplan dat met Prinsjesdag wordt gepresenteerd (zal dus wel Prinsjesdag 2024 worden…). En het voorstel is ook om verliezen te kunnen verrekenen, maar alleen met eerdere belasting in Box 3. Je kunt dus niet in jaar X een verlies in Box 3 (door bijvoorbeeld een daling van de beurs) verrekenen met je inkomen in Box 1.

Bij een stelsel van werkelijk rendement zullen de Box-3-opbrengsten voor de overheid aanzienlijk meer zullen fluctueren, zeker als je verliezen kunt verrekenen met inkomsten uit voorgaande en toekomstige jaren. Dat kan jaarlijks miljarden euro’s schelen, en het betekent dat de belastingopbrengst meer meebeweegt met de economische ontwikkeling. We zullen meer belasting betalen op het moment dat het economisch goed gaat en er dus meer rendement wordt gemaakt. En minder betalen (of zelfs geld terugkrijgen) as het economisch minder goed gaat. Met name beleggers (zoals ik…) zullen meer belasting gaan betalen in Box 3 ten opzichte van het huidige stelsel. En financiering met schulden wordt minder aantrekkelijk, omdat je vermogensbestanddelen en schulden niet meer kunt salderen.

Hoe verder?

Wat er overblijft van deze voorstellen is afhankelijk van de Eerste en Tweede Kamer. Die debatten beginnen komende week al. Er zullen ongetwijfeld veel aanpassingen worden voorgesteld. Maar dit is het voorstel van het Kabinet en is dus conform de oude en nieuwe bestuurscultuur afgestemd met de coalitie. De Tweede Kamer overleven ze dus wel. In de Eerste Kamer heeft de coalitie geen meerderheid. Daar hebben ze JA21 of GroenLinks / PvdA nodig voor een meerderheid. Daar zijn waarschijnlijk op de achtergrond al wel gesprekken mee geweest, zo gaat dat wel vaker in Den Haag. Het zou dus zo kunnen zijn dat hun wensen al meegenomen zijn in deze voorstellen. Vermogenden meer belasten is natuurlijk wel een langgekoesterde wens van ‘links’.

Wat vindt Geldnerd?

Ik ga er van uit dat het nieuwe stelsel betekent dat ik meer belasting ga betalen. Als ik heel eerlijk ben dan betaal ik in het oude stelsel ook wel heel erg weinig. De nieuwe plannen voelen minder oneerlijk dan het oude stelsel. Het betekent wel iets, want je gaat in het nieuwe stelsel meer vermogen en vermogensinkomen nodig hebben om onafhankelijk te zijn. Maar ik denk dat de impact wel mee gaat vallen voor ons persoonlijk, vermogen is vooral bedoeld om de periode tot uitbetalen van het pensioen te overbruggen. Ik weet dus pas wat de echte impact is als ook de pensioenhervorming helemaal duidelijk is. Het worden een paar spannende jaren voor iedereen die bezig is met financiële onafhankelijkheid…

Wat vind jij van de voorgestelde hervormingen van Box 3?

Dit bericht heeft 36 reacties

 1. DutchRN

  Ik ben heel erg benieuwd wat dit voor mij gaat betekenen. Ik heb spaargeld en beleggingen. Mijn belegging is een investmentfonds buiten de EU en ik betaal er nu vermogensbelasting over.

  Ik kan er nu alleen helemaal niet bij want het staat vast volgens de wetgeving van het fonds tot ik 59.5 ben. Ik ga er maar vanuit dat – ook als ik nu nog meer moet betalen (geen idee) dat het niet zoveel zal zijn als wat het waard is.

  Ik heb dit al sinds 2000 en toen woonde ik buiten de EU. Ik ben er ooit mee begonnen omdat het een pensioenbelegging is, waarover je belasting betaald wanneer je het inlegt, en niet wanneer je het opneemt. Ik weet bijna zeker dat deze regel hier niet zal gelden. Ik vond eigenlijk dat ik nu ook veel betaal, maar dat komt omdat ik meer gewend was aan het andere systeem in het andere land.

  Ik hoop dat er zo een bereken-het tool zal komen om het uit te rekenen, maar ik heb gelukkig iemand die mijn aangifte doet, en die zal het ook wel kunnen uitleggen volgend jaar. Ik kreeg een brief van de overheid over de vermogensheffing en de voorlopige aanslag, maar die had ik toen al betaald.

 2. Marianne

  Bedankt voor je uitleg Geldnerd, je kan het zo duidelijk vertellen.

  1. Anna H.

   Daar sluit ik me bij aan! Dank. Mijn mening over het nieuwe stelsel? Het klinkt eerlijk. Het zal wel weer een gedrocht worden met mitsen en maren en uitzonderingen voor clubjes met sterke lobby’s. Ik kan niet wachten tot geld-is-tijd een grafiekje maakt van het daadwerkelijke plan 🙂

 3. Mr.FightToFIRE

  Interessant, maar weet niet of dit veel impact zal hebben op de Belgische politiek 😉

 4. Mr. FEF

  Hier in het Verre Oosten werken wordt gewerkt met vermogenswinstbelasting. Ontvangen dividenden, rente etc. worden bij het inkomen opgeteld en als zodanig belast. Wat mij betreft is het de eerlijkste oplossing voor de belastingbetaler. Niet alleen betaalt de belastingbetaler over het daadwerkelijk behaald resultaat, maar ook pas op het moment dat het resultaat behaald is.
  Ja, het levert meer administratief werk op dan de vermogensrendementsheffing, maar ik denk dat je dat kunt stellen voor de meeste (zo niet alle) alternatieven.
  In de vermogensaanwasbelasting zie ik zelf niet zoveel. Het lijkt mij wel een betere oplossing dan de vermogensrendementsheffing, maar is nog steeds gebaseerd op een te verwachten resultaat. Om nog maar niet te hoeven denken aan hoe dat dan gaat werken voor complexe financiele producten. Een echte polderoplossing. 😉

 5. germanicus38

  Ik vind het nog altijd bijzonder dat de afgelopen regeringen tot het aller laatste moment hebben gewacht met het aanpassen van het stelsel, zich zelfs daartoe laten dwingen, terwijl het al jaren evident is dat het stelsel oneerlijk en onhoudbaar is. En laat het nou net op een verkeerd moment komen voor de regering met de huidige ontwikkelingen in ogenschouw. De Russen voelen zich steeds meer in het nauw gedreven kan ik mij voorstellen en een kat in het nauw maakt rare sprongen. Laten we hopen dat het geen ‘perfect storm’ wordt.
  Het ergste vind ik nog dat Rutte afgelopen week openlijk aangaf dat her alloceren van vermogen van veel vermogenden naar minder vermogende een goed idee is. Is Rutte opeens bekeerd en heeft hij het rode licht gezien? Misschien moet hij toch eens het boek van Pikety gaan lezen. Ik vind het huidige kabinet net een soap serie…

  1. Geldnerd

   “Met name het CDA en de VVD zijn in de kern conservatieve partijen met hun ankers in het verleden en de rug naar de toekomst”, las ik ergens in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Daaruit volgt een angst voor veranderingen en hervormingen, terwijl dit wel de twee partijen zijn die de facto de dienst uitmaken. Het is dus wel verklaarbaar. Het gebeurt ook niet alleen op dit dossier. Ook op bijvoorbeeld stikstof en de toekomst van de agrarische sector wordt zo lang mogelijk geprobeerd om vast te houden aan de huidige doodlopende weg.

 6. Daniel

  Ben wel een beetje verbaasd over je (positieve) reactie over de verhoging van de vermogensbelasting. Ben het met je eens dat het eerlijker is dan de (illegale) belasting over een fictieve winst die ook nog eens stelselmatig te hoog was. Maar vermogensbelasting is al een dubbele belasting: eerst betaal je tot bijna 50% inkomstenbelasting en als je van het restant besluit om te sparen/investeren voor de toekomst… word je nogmaals belast. En niet eenmalig… maar ieder jaar opnieuw… Belasting op belasting op belasting. Dat is toch niet eerlijk? Voor alle aanhangers van FIRE die op zoek gaan naar ETFs en brokers met de laagste kosten en daarbij keuzes maken op honderdsten van procenten, omdat dit op lange termijn tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s verschil kan maken, moet deze verhoging geen fijn nieuws zijn. De vermogensaanwasbelasting over niet gerealiseerde winst kan bovendien catastrofaal uitpakken: als je in een jaar 35 procent winst maakt op je aandelen (zoals voor heel veel mensen gold in 2021) en in januari gaan de beurzen vervolgens met 20 procent onderuit (zoals in 2022). word je misschien gedwongen om aandelen met verlies te verkopen om je belasting over je papieren winst in 2021 te kunnen betalen. Dat moet een nachtmerrie zijn voor elke buy and hold belegger 🙂

  1. Geldnerd

   Ik vind het inderdaad heel normaal dat de aanwas van je vermogen belast wordt, net als het inkomen uit je vermogen. De meeste landen doen dat al. Zelf hoor ik niet bij de mensen die altijd zoeken naar die laatste honderdste procent kostenbesparing. Uiteindelijk zijn het de grillen van de aandelenmarkt en de huizenmarkt die het merendeel van mijn rendement bepalen.

   1. Daniel

    Dank voor je reactie! Welke meeste andere landen doel je op? Vermogensbelasting over ongerealiseerde (papieren) koerswinsten ken ik niet in andere landen… wel “capital gain taxes” (daadwerkelijk gerealiseerde winsten) die er zijn op moment van verkopen. En dan alleen in combinatie met het eventueel compenseren van (eveneens gerealiseerde) koersverliezen in welk jaar dan ook…

    1. Mike

     In de VS gaat het alleen om bepaalde derivaten vwb vermogensaanwasbelasting. Het artikel zegt ook dat verreweg de meeste vermogensinkomsten belast worden via gerealiseerde winsten. In Nieuw Zeeland wordt vermogensaanwas belast boven 1 miljoen NZL dollar aan inkomen uit vermogen. In NL ga je waarschijnlijk betalen boven de 800 euro ongerealiseerde winst.

     Om te zeggen dat Nieuw Zeeland en de VS een vermogensaanwasbelasting hebben is wel heel erg eenzijdig, zeker als je niet deze nuance geeft. Er is geen land in de wereld die het zo doet als Nederland het wil doen, zelf niet in de buurt.

     Vrijwel alle landen belasten gerealiseerd vermogen. En dat zou NL ook moeten doen imho. Belastingen horen rechtvaardig te zijn, rechtvaardig is om gerealiseerde winsten te belasten. Niet om mensen te dwingen aandelen, of andere vermogens componenten die ook nog eens illiquide kunnen zijn, op een arbitrair, mogelijk ongunstig moment te moeten verkopen om belasting over ongerealiseerde winsten te kunnen betalen. Het omgekeerde geldt ook; als je in een jaar grote verliezen hebt wordt het wel heel aantrekkelijk in het daarop volgende jaar om aandelen oid te kopen met je spaargeld. Wil je als overheid echt zo de markt beinvloeden?

     Het argument van de overheid dat gerealiseerde winsten belasten lastig te administreren is slaat nergens op. Een groot deel van de landen in de wereld kunnen het wel maar bij ons zou het te lastig zijn? Bedrijven betalen ook geen vennootschapsbelasting over ongerealiseerde boekwinsten, daar wordt dit argument ook niet gebruikt.

     Onze overheid blijft maar absurde plannen uitdenken. Net als het vorige plan om box 3 aan te passen waarbij rentes op spaargelden met een reeel percentage worden belast, en overige vermogenscomponenten met een heel hoog fictief percentage te belasten. En daarmee de hele categorie van laag renderende relatief risicoloze beleggingen weg te vagen. En dus mensen aan te moedigen meer spaargeld aan te houden, en tegelijkertijd risicovoller te beleggen, door obligaties totaal onaantrekkelijk te maken.

    2. Geldnerd

     Ik wacht even af welke grenzen en tarieven voorgesteld worden. Het maakt heel wat uit of de vrijstellingsgrens EUR 100 of EUR 1.000 wordt. En ook of het belastingtarief 10% of 30% wordt. Dat weten we allemaal nog niet.

 7. L.

  Dag Geldnerd,
  Ik vind 50 % (of 55%) belasting op inkomen heel hoog. Zoals Daniel al schreef: over die al belaste inkomen nog een keer belasting betalen vind ik echt dubbelop. Naast de BTW, accijns, gemeentebelastingen, waterschapbelasting, rioolbelasting, bpm, motorrijtuigenbelasting, etc, etc, die je van je inkomen (waar je dus al belasting over betaald hebt) mag betalen. Je gaat er blauw van zien…..
  Mijn idee: simpelweg de hypotheekrente aftrek afschaffen. En rap een beetje.
  Fijne paasdagen! L.

 8. Peter

  Hoi Geldnerd,

  Ik respecteer je mening, dat jij het normaal vind belasting over belasting te betalen, maar het feit dat andere landen dit ook doen, is geen sterk argument. Wellicht is het voor de mensen die reageren ook niet geheel duidelijk dat jij in de “linkse” hoek zit, dus het is ook niet te verwachten dat je tegen extra belasten bent. Mijn situatie is dat ik probeer genoeg vermogen bij elkaar te krijgen, om eerder te kunnen stoppen met werken, omdat het lichamelijk en geestelijk niet vanzelf gaat de laatste tijd. Ik laat hier heel veel voor (geen vakantie, niet uit eten etc) maar hier word je in Nederland tot op zekere hoogte dus voor gestraft, terwijl als je alles tot op de laatste cent uitgeeft, en in sommige gevallen nooit je best hebt gedaan voor je toekomst je beloond wordt, omdat de mensen met wat geld, maar moeten gaan betalen voor de mensen met minder geld, dat vind ik krom.

  1. Geldnerd

   🤣 Weinig mensen die mij kennen zullen mij links noemen… Ook ik doe mijn best om eerder te kunnen stoppen. Maar ik accepteer dat ik daarmee tegen de ‘geldende norm’ in ga en dat de overheid dat gedrag nou niet bepaald aan zal moedigen. Ik ging er al een hele tijd van uit dat we echt wel meer belasting op vermogen zouden gaan betalen, het heeft eigenlijk nog langer geduurd dan ik durfde hopen.

   Wat ik krom vind is het verschil in belastingdruk tussen bedrijven en particulieren. De afgelopen decennia zijn particulieren meer belasting gaan betalen, bedrijven minder. Als we daar iets aan zouden doen, dan valt het met die belastingdruk voor particulieren ook best mee. En dat kan echt wel zonder de bedrijven weg te jagen, zoals de VVD vreest…

   1. Peter

    Hoi Geldnerd,

    Ik wilde toch nog even kort reageren 🙂
    Mijn opmerking dat jij in de linker “hoek” zou zitten, komt omdat ik volgens mij heb gelezen in je blog, dat je links stemt, maar goed ik stem VVD al jaar en dag, maar dat zal ik ook met deze koers voorlopig niet meer doen. Ik vind ook dat ze mensen met 10 huizen voor de verhuur, en bedrijven wel wat zwaarder mogen belasten, maar ik blijf altijd bang dat als ze bedrijven zwaarder belasten, het links of rechtsom altijd bij de werknemers terecht komt, daar bijvoorbeeld geen bonus uit te keren of geen of minder loonsverhoging te geven. Ik wil ook best wat meer betalen, maar liever als ik een vermogen heb van (ex eerste woning uiteraard) 500k+. En als het tientjes werk is tegenover de situatie van nu, ben ik ook voor, maar het zal wel om honderden euro’s gaan per jaar.

    1. Geldnerd

     Ik ben liberaal. Vroeger was noemde de VVD zich ook zo…. En ik denk zelf ook dat het om een verschil van honderden euro’s per jaar gaat. Dat vind ik prima. Iets met sterkste schouders en zo. Maar dat moeten we afwachten.

 9. Fr@nk

  Ik lees eerdere reacties dat er belasting over belasting zou worden geheven. Volgens mij met de plannen gaat het juist erover dat je enkel over de winsten, dus extra vergaard vermogen, winst betaald. Ik snap de redenering van “ik heb al belasting betaald” niet zo goed. Het lijkt mij een prima plan. Zeker om de huizenmarkt enigszins te beïnvloeden. Wel ben ik benieuwd hoe er om wordt gegaan met voorwaartse verlies verrekening. De aandelenmarkt en huizenmarkt staan al redelijk hoog. De kans dat er een klap zou kan komen is er. Zit je dan belastingtechnisch voor de jaren erna voor je vermogensaamwas veilig?

 10. Peter

  Beste Frank,

  Dan heb je het niet helemaal goed gelezen ben ik bang, of ik niet dat kan ook, maar volgens mij gaan er 3 dingen gebeuren.

  1. Belasting over daadwerkelijke winst.
  2. Belasting over vermogen aanwas.
  3. Belasting over rente/dividend (en huur)

  De huizenmarkt zal voorlopig niet afkoelen, ik kan dat helemaal gaan toelichten, maar daar heb ik geen tijd en zin in 🙂 Maar zolang de vraag (veel) hoger is dan het aanbod, veranderd er weinig.

  1. John

   Frank maakt een terecht punt. Als je werkelijk rendement gaat belasten dan moet je bij een negatief rendement geld terug kunnen krijgen. Voor de overheid is het dan erg lastig om beleid te maken omdat bv een beurs- of huizenmarktcrash altijd een mogelijkheid is. Ben benieuwd hoe ze daar mee omgaan.

   @Peter, als je denkt dat de woningmarkt niet af kan koelen (met bijvoorbeeld de huidige stijgende rente en torenhoge energieprijzen) dan kon je wel eens bedrogen uitkomen. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren want ik heb geen glazen bol maar ik zou er niet zo zeker van zijn dat het omhoog blijft gaan.

   1. Joris

    Tenzij het zo wordt vormgegeven dat er bij een negatief rendement een nihil-aanslag volgt; dan krijg je nooit geld terug.

 11. Sjors

  Ik kan mij moeilijk vinden in ‘belasting op belasting’ argumenten. Dit heb je overal. Alle belasting is dubbel. Je betaalt inkomstenbelasting, btw, ozb, erfbelasting, etc., etc. Alle belasting is per definitie dubbelop en alle belastingen zijn eigenlijk best wel oneerlijk.
  Uiteindelijk zitten we met een vergrijzende samenleving en zijn er steeds minder werkende, dus is het logisch om de belasting te verplaatsen van werkende naar btw en vermogende (de grijze koppen, want tja, daar zijn er elk jaar meer van). Ja, dat is oneerlijk en stom, maar ook de enige manier om het zorgstelsel in stand te houden.

  Er zijn ook best alternatieve, in plaats van een vermogensbelasting zou je kunnen kiezen voor een hoge erfbelasting. Dit heeft potentieel een vergelijkbaar effect. Maar dit ligt politiek nog gevoeliger. En daarnaast zullen vermogende hiermee (nog) sneller belasting ontduiken.

  Verder geven mensen hierboven aan ‘waarom nu pas?’. Dit lijkt een trend van de huidige politiek. Niemand wil onpopulaire besluiten nemen, dus wordt alles uitgesteld ’tot het niet langer kan’, zie bijvoorbeeld stikstofbeleid, pensioen hervorming, en nu dus box 3 hervorming.

  1. Daniel

   @Sjors: erfbelasting is in Nederland enorm hoog in vergelijking met andere landen (dat wil zeggen: de vrijstelling is super laag, zeker voor kinderen en het percentage wat je moet betalen is erg hoog). Erfbelasting is niet dubbele, maar driedubbele belasting: eerst betaal je inkomstenbelasting over wat je verdient, dan elk jaar vermogensbelasting als je zo verstandig bent om niet alles uit te geven wat je verdient en als je dan nog wat overhoudt… erfbelasting om het af te leren. Dat is natuurlijk super onrechtvaardig! Moderne struikroverij 🙂

 12. Rob

  Is er iemand uit het “belasting is oneerlijk”-kamp die zich realiseert dat alle publieke voorzieningen (zorg, onderwijs, infrastructuur,…) ergens van betaald moet worden? Als welke vorm van vermogensbelasting dan ook op je van toepassing is, heb je het blijkbaar erg goed. Tegen alle vormen van belasting zijn klinkt leuk, maar werkt gewoon niet. Met andere woorden: ik betaal graag veel belasting, want als ik veel betaal heb ik blijkbaar ook veel.

  1. Daniel

   @Rob: waarom zou iemand die elk jaar wat spaart (en investeert en daar hopelijk ook wat winst mee maakt) meer moeten bijdragen aan de publieke voorzieningen dan iemand met hetzelfde inkomen die alles elk jaar opmaakt? Dat is natuurlijk een bizarre bonus op (onverantwoordelijk?) consumptiegedrag en dat kan nooit iemand z’n bedoeling zijn. Met betrekking tot je opmerking dat je graag veel belasting betaalt… als je in de bovenste IB schijf zit dan draag je van elke extra Euro die je verdient de helft af aan de publieke voorzieningen. Me dunkt dat dit al een behoorlijk deel is. Nederland staat daarmee bovenaan qua belastingdruk. De suggestie dat (enige) kritiek op de vermogensaanwasbelastingplannen van het kabinet hetzelfde is als “alle belasting is oneerlijk” is een opzichtige poging om de -naar mijn mening ondoordachte plannen en terechte kritiek daarop- categorisch te diskwalificeren…

   1. Fr@nk

    Iemand die wat (heffingsvrij vermogen/rendement) spaart wordt wel ontzien. Het is met name voor de grotere vermogens die bij wijze van kunnen leven van hun inkomsten uit box 3 en enkel vanuit deze box inkomsten genereren. Het is natuurlijk scheef als deze manier van inkomsten, waartegenover ook wel wat arbeid staat (beheren van je eigen kapitaal) niet belast zou worden.

    1. Joris

     Met een ton (heffingsvrije vermogen voor fiscaal partners) kun je niet echt (of echt niet) leven van het vermogen. Ook niet bijna. Je zit al gauw op 50 of 100k als je een beetje verdient en spaart.

    2. Fr@nk

     Precies mijn punt. Als je 100.000 of 200.000 boven de grens zit dan betaalde je in het oude model ook maar 1.200 tot 2.400 euro aan belasting. Winsten die je dan hebt zijn gewoon een leuke aanvulling op je inkomen uit box 1.

  2. Joris

   Die paar tientjes op die paar duizend boven het (gezamenlijke) heffingvrije vermogen betaal ik met genoegen. Want inderdaad – je hebt dan een behoorlijk vermogen. Toch snap ik het punt dat ze aansnijden wel; je bruto salaris wordt (in box 1) belast en wat overblijft en opgespaard wordt, wordt (in box 3) nóg eens belast (en de belasting in de huidige box 3 is véél hoger dan de rente als je ‘gewoon’ spaart, waardoor je vermogen per saldo – zonder nieuwe aanwas – krimpt).

 13. Rob

  Onder categorisch diskwalificeren valt wat mij betreft ook het “iemand die ieder jaar wat spaart”-voorbeeld. Door vrijstellingen is het netto effect minimaal voor deze groep. Geld met geld verdienen is in NL gênant laag belast, zeker vergeleken met arbeid, waar je (zoals ik) inderdaad 50% van iedere meer verdiende euro inlevert in de hoogste schaal. Geen probleem voor mij, want ik kan het missen, maar deze hoge belasting op arbeid is wel een van de oorzaken van het feit dat een groot deel van de Nederlanders steeds moeilijker rond komt. En waar dus z.s.m. iets aan gedaan moet worden.

  En waarom iemand met veel vermogen meer zou moeten bijdragen dan iemand die alles opgemaakt heeft? Omdat die persoon het kan bijdragen! Als dat je stimuleert om geld over de balk te gooien weet ik niet of je prioriteiten goed liggen.

  1. Joris

   En de persoon die het opmaakt in plaats van spaart heeft z’n prioriteiten wél op orde?

 14. F.J. Wehkamp

  Wat ik in deze hele discussie mis is redelijkheid en billijkheid. Vermogen belasten is prima en ben ik ook een voorstander van. Echter met de nieuwe voorstellen betaalt iemand met 10 miljoen in cash geen belasting en iemand met 250.000 in dividendaandelen wel. Dat is scheef. Daarnaast krijg je nu fiscaal gedreven investeren. Overigens is de vermogensaanwasbelasting waarschijnlijk ook in strijd met het ERVM, want je belast fictieve niet gerealiseerde winsten. Het zou veel simpeler zijn met een gestapelde redelijke vermogensbelasting. Stabiele inkomsten overheid simpele administratie en rechtvaardiger sterkste schouders betalen grootste lasten

  1. Joris

   Over cash geld (boven een kleine drempel) moet óók gewoon vermogensbelasting betaalt worden, hoor.

   1. Francois

    Ik schrijf toch nergens dat dat niet het geval is.

    Maar ik zal het uitleggen door middel van een voorbeeld. Stel werkelijk rendement wordt belast tegen 25%. De rente op sparen is 0% en beleggingsrendement is 10%.

    Spaarder 10.000.000 x 0% = 0 x 25% = 0
    Belegger 200.000 x 10% = 20.000 x 25% = 5000

    Natuurlijk heb je nog vrijstellingen etc, maar die voor het gemak even buiten beschouwing gelaten. Zie hier het kromme van het alleen belasten van rendement, zonder de hoogte van het vermogen mee te nemen.

    Daarnaast zijn grotere vermogens vaak conservatiever belegd dan kleinere vermogens. Plus als je al een groot vermogen hebt ben je enorm in het voordeel t.o.v. iemand die het nog op moet bouwen bij dit systeem en neemt de vermogensongelijkheid nog meer toe.

    1. Joris

     My bad, er wordt (in het nieuwe voorstel) geen belasting geheven omdat er 0 werkelijk rendement is op cash. Dat is evident. Dat lijkt me niet hoe het bedoeld is.

Reacties zijn gesloten.